Kdo jsme?

Mediv z.s. je nezisková organizace věnující se komunikačním dovednostem a řešení sporů.

m
Sledujte nás

1.Kontaktní údaje správce


MEDIV z.s.,  sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 076 66 608

V případě, že jste uchazečem o zaměstnání nebo bývalým zaměstnancem a budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně MEDIV z.s.,  sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 076 66 608

E-mailem info@mediv.cz

 

2. Účel a právní základ zpracování

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: vyřízení objednávky, poskytování servisu/ školení, komunikace s klientem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako obchodního partnera a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů
 • případně na základě Vašeho souhlasu

 

3. Oprávněné zájmy

Naše organizace využívá oprávněného zájmu správce pro přímý marketing s našimi klienty. Na konci každého mailu umožňujeme odhlásit se z takového odběru.

 

4. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

 • Dodavatelé
  • Našim dodavatelům IT služeb, od kteří pro nás provozují servery a další HW.
  • Našemu účetnímu, který zpracovává mzdy a další pracovněprávní agendu.
  • Provozovateli eshopu, který zpracovává veškeré vaše zákaznické požadavky a objednávky.
  •  

5. Doba uložení údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

6. Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

 • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

You don't have permission to register